Lokalizácia a trasovanie

Lokalizácia – trasovanie

Potrebujete sa napojiť na verejnú kanalizáciu? Chcete sa pripojiť na existujúcu kanalizáciu a neviete kadiaľ čo vedie? Žiadny problém. Máte poškodenú kanalizáciu a chcete opraviť len poškodenú časť? Presne vám to vyznačíme a nič zbytočne kopať nemusíte. Len to čo je potrebné.

Pri lokalizácii potrubia vysiela sonda, alebo kamerová hlava v potrubí rádiový signál 512 Mhz. Ten zameriame prístrojom NAVITRACK, ktorý okrem vytýčenia poškodenia, zameria aj presnú hĺbku poškodeného potrubia.